“De CSRD kan zeker bijdragen aan het meer impact gedreven maken van ondernemingen. Door transparantie te eisen over maatschappelijke impact en het stellen van doelen, stimuleert deze regelgeving bedrijven om hun niet-financiële impact te meten, te rapporteren en te verbeteren.”

In aanloop naar de CVO Awards 2024 spreken we met Roland Berger, partner van de CVO van het Jaar Award 2024, over de rol van Chief Value Officers (CVO’s) in duurzame bedrijfsvoering. Roland Berger, een internationaal strategisch adviesbureau met wereldwijde expertise, staat bekend om zijn focus op transformatie en innovatie. Tijdens het interview bespreken we met twee experts de nieuwste trends, de verschuiving van waarde naar bredere impact, en de rol van CFO’s in deze transitie. De experts delen praktische inzichten en advies voor impactgericht leiderschap.

De definitie van waarde is aan het veranderen binnen bestuurskamers. Van het sturen op financiële waarde naar een focus op maatschappelijke impact. Waar staan CFO’s in deze impactreis?

“Steeds meer CFO’s erkennen het belang van maatschappelijke waardecreatie naast financiële waardecreatie voor hun onderneming. Dit bewustzijn groeit door een steeds verder groeiend besef van onze maatschappelijke uitdagingen en de verantwoordelijkheid die ondernemingen hierin dragen. Daarnaast speelt maatschappelijke druk en veranderende wet- en regelgeving een rol in deze verschuiving.

Hoewel de erkenning toeneemt, bevinden veel CFO’s zich nog in de beginfase van hun impactreis. Ze hebben vaak nog onvoldoende inzicht in hoe ze duurzaamheids- en impactdoelstellingen kunnen integreren in de bedrijfsstrategie. Hierdoor is het lastig een balans te vinden tussen financiële en niet-financiële waardecreatie, en hun cruciale rol in deze transitie te vervullen.”

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vereist grote organisaties om transparant te zijn over hun maatschappelijke impact en doelen te stellen. Helpt deze regelgeving om ondernemingen méér impact gedreven te maken?

“De CSRD  kan zeker bijdragen aan het impact gedrevener maken van ondernemingen. Door transparantie te eisen over maatschappelijke impact en het stellen van doelen, stimuleert deze regelgeving bedrijven om hun niet-financiële impact te meten, te rapporteren en te verbeteren.

Er bestaat echter het risico dat de nadruk de komende jaren te veel komt te liggen op het continue verfijnen van de richtlijnen, waardoor complexiteit toeneemt. Dit kan ten koste gaan van de aandacht voor de acties die ondernemingen nu moeten nemen om naast financiële ook niet-financiële waarde te creëren. Het is daarom essentieel dat we gezamenlijk prioriteit blijven geven aan het creëren van maatschappelijke waarde en dat het rapporteren hierbij als middel en niet als doel wordt gezien.

Een ander risico is dat bedrijven zich door de CSRD beperken tot verbetering binnen de gegeven richtlijnen en daardoor niet verder gaan in hun inspanningen voor maatschappelijke impact. Regelgeving alleen is waarschijnlijk niet de meest effectieve manier om dit te stimuleren, hiervoor bestaan en ontwikkelen zich andere instrumenten.”

“De CSRD kan zeker bijdragen aan het impact gedrevener maken van ondernemingen. Door transparantie te eisen over maatschappelijke impact en het stellen van doelen, stimuleert deze regelgeving bedrijven om hun niet-financiële impact te meten, te rapporteren en te verbeteren.”

Wat is de rol van de CFO bij de ambitieuze implementatie van de CSRD? Kan je hier een voorbeeld van geven?

“De rol van de CFO bij de implementatie van de CSRD is ervoor te zorgen dat de juiste systemen, processen en meetmethoden worden ingevoerd om de maatschappelijke impact van het bedrijf te meten en te rapporteren. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een geïntegreerd rapportage framework dat financiële en niet-financiële gegevens combineert, zodat een holistisch beeld van de prestaties van de organisatie wordt gegeven.

CFO’s moeten er idealiter ook voor zorgen dat er ook een duidelijk beeld is op de impact van de strategie en acties van een onderneming op maatschappelijke waardecreatie, net zoals bij financiële waardecreatie. Hierdoor kunnen ondernemingen in alle processen en besluitvormingsorganen sturen op zowel de financiële als maatschappelijke waardecreatie.”

Welke andere ontwikkelingen dragen bij aan deze transitie van euro’s naar impact?

“Een andere belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan de transitie naar een bredere definitie van waarde is de groeiende vraag van consumenten en investeerders naar de maatschappelijke impact van een onderneming. Consumenten en investeerders hechten steeds meer belang aan de manier waarop ondernemingen een positieve, of in ieder geval geen negatieve, impact hebben op de maatschappij. Dit betreft bijvoorbeeld de uitstoot van emissies en arbeidsomstandigheden in alle stappen van het creëren van de producten en/of diensten van de onderneming.”

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en vaardigheden die, volgens jullie, een uitstekende CVO definiëren?

“Naast een diepgaand begrip van duurzaamheidsindicatoren en sterke analytische vaardigheden, is het voor een CVO essentieel om leiderschap te tonen en een cultuur van duurzaamheid en impactgedrevenheid te bevorderen.

Leiderschap manifesteert zich door binnen de financiële organisatie het voortouw te nemen bij het opstellen van ambitieuze doelen en implementatieplannen. Het is ook belangrijk dat de CVO als individu authentiek en consistent is en zelf het voortouw neemt in het creëren van maatschappelijke waarde binnen de eigen financiële organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door papierloos te werken, vrijwilligerswerk te stimuleren en vliegenreizen te beperken. Hoewel deze maatregelen op zich een kleine bijdrage leveren, vergroten ze het bewustzijn binnen de organisatie dat iedereen een verschil kan maken en dat iedereen een steentje moet bijdragen.”

"Naast een diepgaand begrip van duurzaamheidsindicatoren en sterke analytische vaardigheden, is het voor een CVO essentieel om leiderschap te tonen en een cultuur van duurzaamheid en impactgedrevenheid te bevorderen."

Hoe kan een CVO naast financiële waarde ook sociale, maatschappelijke en natuurlijke waarde centraal stellen bij elk belangrijk besluit? Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar en hebben jullie praktische tips uit de praktijk voor impact gedreven CFO’s?

“Een CVO kan bijdragen door maatschappelijke waarde net zo belangrijk te maken als financiële waarde en beide aspecten centraal te stellen bij elk belangrijk besluit. Bijvoorbeeld bij het opstellen van business cases voor nieuwe producten, diensten en/of projecten kan de CVO ervoor zorgen dat zowel de huidige als de potentiële toekomstige waarde niet alleen op financiële elementen, maar ook duurzame en sociale elementen worden geëvalueerd. En waarbij dan de financiële en maatschappelijke waarde op gelijk niveau worden meegenomen.”

Wat zijn belangrijke kansen die de transitie in een stroomversnelling kunnen brengen?

Belangrijke kansen die de transitie naar impact kunnen versnellen zijn onder meer het vergroten van bewustwording en educatie, waarbij alle belanghebbenden geïnformeerd en opgeleid worden over maatschappelijke en niet-financiële waarde. Daarnaast is het stimuleren van innovaties cruciaal, door het bevorderen van nieuwe technologieën en het vergemakkelijken van financieringsmogelijkheden voor ondernemingen. Ook het bevorderen van samenwerking speelt een grote rol, door het versterken van samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ten slotte moet er een focus liggen op impact in rapportages, waarbij het essentieel is dat rapportages de nadruk blijven leggen op de impact en de transitie door de tijd heen.

“Belangrijke kansen die de transitie naar impact kunnen versnellen zijn onder meer: vergroten van bewustwording en educatie, stimuleren van innovaties, bevorderen van samenwerking, en een focus op impact in rapportages.”

Welk advies zou je aspirant CVO’s geven die duurzame waarde willen creëren in hun organisaties en gemeenschappen?

“Ons belangrijkste advies voor aspirant CVO’s die duurzame waarde willen creëren in hun organisaties en gemeenschappen, is om een holistische en stapsgewijze benadering te hanteren waarbij financiële, en maatschappelijke waarde in evenwicht worden gebracht. Investeer in kennis over duurzaamheid, impactmeting en rapportage, en ontwikkel een sterke visie en strategie. Zorg er daarnaast voor dat de organisatie is ingericht om deze verandering te ondersteunen. Zijn er voldoende collega’s met kennis van duurzaamheid, zijn ze op het juiste niveau betrokken en hebben ze de juiste tools en zeggenschap om een verschil te maken? Ten slotte is het belangrijk om snel momentum te creëren door te beginnen met het tastbaar maken van maatschappelijke waarde op één of twee indicatoren die nu al goed meetbaar zijn.”

Maak kennis met de experts: Floor van Werven en Frank Schrijver

We spraken met Floor van Werven en Frank Schrijver. Floor van Werven begon haar carrière als consultant bij Roland Berger in 2011 en werkte aan een breed scala van projecten. Na meer dan zeven jaar in het Midden-Oosten keerde ze in 2022 terug naar het Amsterdamse kantoor, waar zij zich richt op duurzaamheid en ESG-gerelateerde onderwerpen. Frank Schrijver, partner bij Roland Berger, richt zich voornamelijk op de financiële sector, met een specifieke focus op banken. Hij ondersteunt deze bij diverse transformaties, waaronder integratievraagstukken, end-to-end procesdigitalisering, nieuwe operating-modellen en performance improvement-programma’s.

 

 

De Chief Value Officer van het Jaar Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation in samenwerking met de Baak, Roland Berger en BeenMC. Het nomineren van een impactgedreven CFO voor deze award kan tot 7 juli 2024.

Scroll to Top